cot tan sec csc 求导公式

沈珍珠仙 1年前 已收到1个回答 举报

正版白桦林 幼苗

共回答了18个问题采纳率:88.9% 举报

(sinx)'=cosx(cosx)'=-sinx(tanx)'=(secx)2(cotx)'=-(cscx)2(secx)'=secx*tanx(csc)'=-cscx*cotx

1年前

10
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 26 q. 1.966 s. - webmaster@yulucn.com