已知函数f(x)=In(1+x)-x+x2求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程.

已知函数f(x)=In(1+x)-x+x2求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程.
要过程
zhakun2018 1年前 已收到1个回答 举报

星变1 幼苗

共回答了21个问题采纳率:76.2% 举报

f'(x) = 1/(1+x) -1+2x;
f(1) = ln2 - 1 + 1=ln2;
f'(1) = 3/2;
即切线方程为y - ln2=f'(1)(x - 1);
即y = (3/2)x - 3/2 + ln2

1年前

1
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 1.106 s. - webmaster@yulucn.com