VB选择题设a=2,b=3,c=4,下面表达式的值是6>2*a or a+b=c and bc or c>d

VB选择题设a=2,b=3,c=4,下面表达式的值是6>2*a or a+b=c and bc or c>d
A.1 B.true C.false D.-1
良家少女 1年前 已收到1个回答 举报

亲亲笑猫 幼苗

共回答了17个问题采纳率:94.1% 举报

经过代码检测,选B

1年前

5
可能相似的问题
Copyright © 2022 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.026 s. - webmaster@yulucn.com