Danny has ____ ____ ____ shoes for Li Ming. 丹尼为李明准备了一双鞋。

红玫瑰1234 1年前 已收到1个回答 举报

零点亲蜜 精英

共回答了426个问题采纳率:83.8% 举报

a pair of

1年前

7
可能相似的问题
Copyright © 2022 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.019 s. - webmaster@yulucn.com