(x—32.5)X18=57.6(解方程)

温馨家人 1年前 已收到1个回答 举报

雪中的梅花 春芽

共回答了1个问题采纳率:100% 举报

  (X-32.5)x18=57.6

   解:18x-585=57.6

                18ⅹ=57.6+585

                18ⅹ=642.6

                     ⅹ=642.6÷18

                     x=35.7


1年前

18
可能相似的问题
Copyright © 2023 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.030 s. - webmaster@yulucn.com