解方程 3.5 X—1.5 X=10.8 2.36 X+2.64 X=18 X—0.75 x=12 2.8 X+ X=7

解方程 3.5 X—1.5 X=10.8 2.36 X+2.64 X=18 X—0.75 x=12 2.8 X+ X=7.6 、
chenjingzhong 1年前 已收到2个回答 举报

丫蛋蛋 幼苗

共回答了15个问题采纳率:80% 举报

3.5 X—1.5 X=10.8
2x=10.8
x=5.4
2.36 X+2.64 X=18
5x=18
x=3.6
X—0.75 x=12
0.25x=12
x=48
2.8 X+ X=7.6
3.8x=7.6
x=2

1年前

4

梅林听琴 幼苗

共回答了5个问题 举报

x=5.4
x=3.6
x=48
x=2

1年前

0
可能相似的问题
Copyright © 2023 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.027 s. - webmaster@yulucn.com