Colour the nose green.

傻瓜666 1年前 已收到1个回答 举报

arcsil 幼苗

共回答了14个问题采纳率:85.7% 举报

要翻译么?
把鼻子涂成绿色

1年前

1
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.016 s. - webmaster@yulucn.com