qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm 把这些字母依次按其在字母表的排序用数字表示,

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm 把这些字母依次按其在字母表的排序用数字表示,
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
把这些字母依次按其在字母表的排序用数字表示,如a=1,z=26,az=1,26.
吾为神 1年前 已收到1个回答 举报

水榭楼台夜色中 幼苗

共回答了23个问题采纳率:78.3% 举报

汉 语 拼 音 声 母 表
b [玻] p [坡] m [摸] f [佛]
d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝]
j [基] q [欺] x [希]
z [资] c[;雌] s [思] r [日] zh[知] ch [嗤] sh [诗]
y [医] w [巫]
汉 语 拼 音 韵 母 表
a[阿] an[安] ao[奥] ai[哀] ang[昂]
o[喔] ong[翁] ou[欧]
e[鹅] en[恩] er[儿] ei[唉] eng[摁]
i[衣] ia[呀] iu[由] ie[耶] in[因] ing[英]
u[乌] un[温] ua[蛙] uo[窝] ue[月] ui[威]
ü[迂]
iao[腰] ian[烟] iang[央] iong[用]
uai[外] uan[弯] uang[往]
整体认读音节
zhi chi shi ri zi ci si
yi wu yu
ye yue
yin yun yuan ying

1年前 追问

9
可能相似的问题
Copyright © 2023 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 18 q. 0.055 s. - webmaster@yulucn.com