y=(tan x)^x 用对数求导法求函数的导数

msxiaoganggang 1年前 已收到1个回答 举报

幽忧雨露M 幼苗

共回答了18个问题采纳率:94.4% 举报

y = (tanx)^x
lny = xlntanx
(1/y)y' = lntanx + x(secx)^2/tanx
= lntanx + x/(sinxcosx)
y' =[lntanx + x/(sinxcosx) ].(tanx)^x

1年前

1
可能相似的问题
Copyright © 2023 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.026 s. - webmaster@yulucn.com